Puidu tugevus

Puidu tugevus

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

Puidu tugevus on võime taluda koormust purunemata. Juba nõrkade välismõjude tulemusena tekivad puidus pinged ja välised deformatsioonid. Pinge on pinnaühikule mõjuv jõud. Kui koormuse suurenedes materjal puruneb, on materjal saavutanud oma purunemistugevusele vastava maksimaalse pinge. Pinge (?) suurus materjali tõmbe ja survekoormusel määratakse koormuse ehk jõu (P) ja ristlõikepinna (A) suhtega.

Joonis 40. Puidu tugevuse määramine

Välismõjude poolt põhjustatud keha mõõtmete ja kuju muutumist nimetatakse deformasiooniks.

Puidu survetugevuse all mõistetakse puidu omadust vastu panna kokkusurumisele. Survetugevuse määramiseks kasutatakse prismakujulist proovikeha, mida surutakse kuni puidu kiud painduvad ja nihkuvad kõrvale. Puidukiudude purunemismomenti mõõdetakse maksimaalse jõuga (Pmax kg-des). Survetugevusel ei oma suurt tähtsust oksad ja kaldkiulisus, kuid puidu niiskuse kasvades 12%-lt 30%-ni väheneb survetugevus kaks korda. Mida tihedam on puit, seda suurem on survetugevus (nt kuuse survetugevus pikikiudu on 45N/mm2 , tammel aga 58N/mm2).

Tõmbetugevus pikikiudu. Tõmbetugevuseks nimetatakse puidu vastupanu tõmbamisele, selleks kasutatakse puidust valmistatud proovikeha (joonis 41). Tõmbejõudu rakendatakse kuni tooriku katkemiseni, katkemise momendil mõõdetakse maksimaalne jõud (P). Tõmbetugevus pikikiudu on võrreldes teiste tugevuse liikidega umbes kaks korda suurem

Joonis 41. Tõmbeproovikeha

Nihketugevus. Nihkepinged tekivad, kui välisjõud mõjutavad keha pindasid, mille tulemusena nihkuvad puidu kihid teineteise suhtes paralleelselt. Nihketugevust määratakse peamiselt pikikiudu (vt joonis 42a).

Puhtal kujul esineb nihe väändel (joonis 42b). Pikikiudu on puidu survetugevus võrdlemisi väike. Terves pragudeta puidus on lõiketugevus piki kiudu umbes kolm korda väiksem kui risti kiudu.

Joonis 42.

Puidu paindetugevuseks nimetatakse puidu omadust vastu panna paindele. Puidu painutamisega kaasneb detaili kuju muutumine, mis on tingitud nii surve-, tõmbe kui nihketugevusest. Kahel toel puitdetaili koormamisel keskelt välisjõududega võib tähele panna järgmisi nähtusi: Ülemine puidupind surutakse kokku ja alumine puidupind venitatakse veidi pikemaks Telje kohalt pole paindunud detaili pikkus muutunud. Teljeosas mõjuvate jõudude iseloomustamiseks paneme detaili kahest poolest kokku ja märgime servadele märkjooned. Keskelt välisjõududega koormamisel on näha, et märkjooned nihkuvad üksteise suhtes, kuna detaili pooled nihkuvad (joonis 43. A, B). Sellest saab järeldada, et detaili kohal esineb nihe. Kuna detaili otstes on märkjooned rohkem nihkuvad, siis esinevad seal ka suuremad nihkejõud ning keskel nihkejõud puuduvad. Detaili äärte suunas läheb nihe üle tõmbeks ja surveks. Joonisel 43.C on näha, et painutatud detailis mõjuvad nõgusale küljele survejõud, kumerale küljele tõmbejõud ja otstes nihkejõud.

Puidu painet võib täheldada raamaturiiulitel, mis peavad suurt koormust taluma (tüübelühendusega riiul talub suuremat koormust kui kanduritele toetuv riiul).

Joonis 43. Paindetugevus

 

 

 

 

 

Joonis 44. Paindetugevuse määramine laboris

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:19
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Kütteväärtus | Kasepuidust liimkilp | Saarepuidust liimkilp | thermowood | Saarepuit / omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Lehisest terassilauad | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Kase plank | Sõrmjätkatud liimkilp | Saarest terrassilauad | Kasepuit / kasepuidu omadused | Lehis / Lehise omadused | Tammepuidust liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | Tamme plank | Liimpuittalad | Täislamellist liimkilp | Liimpuit kandetalad | Puidu ja puittoodete eksport
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa